O cookies

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů společností Zasnoubena.cz. bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.zasnoubena.cz, v sídle nebo na pobočce společnosti nebo při jiné činnosti zaměstnanců společnosti nebo ostatních osob, které společnost zastupují při obchodních jednáních nebo při činnostech souvisejících s vnitřními správními činnostmi a to vždy v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost použitelné.

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání webové stránky ve vztahu ke zpracování osobních údajů a subjektu údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektu údajů a to bez ohledu na to, zda stránky pouze navštěvujete nebo zda prostřednictvím nich poptáváte služby společnosti Zasnoubena.cz. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele webu

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji.

Zasnoubena.cz, se sídlem U Leskavy 788/31, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČ 08816379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 66008.

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:

 • adresa pro doručování: U Leskavy 788/31, 625 00, Brno - Starý Lískovec
 • adresa elektronické pošty: nikola@zasnoubena.cz
 • telefon: +420 739 613 655

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění poptávkového nebo kontaktního formuláře nebo dotazu. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku.

2.1 Osobní údaje získané vyplněním formulářů

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

2.2 Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
 • odkud jste na webovou stránku přišli
 • doba a počet přístupu na konkrétní podstránku webové stránky
 • zda jste vyplnili formulář

3. Účely využití osobních údajů

Některé osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a jejich zpracování je nezbytné.

Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k obchodním a marketingovým účelům k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.

4. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení využíváme označení OS jako součást předmětu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je společnost Zasnoubena.cz. Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy uvedený odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

I v případech, kdy došlo k uskutečnění poptávky, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním prostřednictvím odkazu, který je součástí takového obchodního sdělení. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas.

5. Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě poptávce služby, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

6. Příjemci osobních údajů

Pro zajištění marketingových služeb a pro specializované služby jako např. účetní služby využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

7. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato opatření:

 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká.

Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

8. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

8.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

8.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost XY zpracovává a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.

8.3 Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování

8.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Zasnoubena.cz. Námitku je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

8.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

8.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto zásad.

9. Služby společnosti Google a soubory cookies

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Dále využíváme službu Google Analytics Google AdWords případně další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím služby Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost a pomáhá nám porozumět tomu, co Vám na stránce chybí nebo čemu nerozumíte.

Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám.

9.1 Co jsou soubory Cookies a souhlas s jejím používáním

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky, které umožňují analýzu způsobu užívání webové stránky.

Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce společnosti Google. O používání souborů cookies jste byli informováni už při prvním vstupu na naše webové stránky.

Na tomto webu používáme následující cookies:

 • Funkční cookies – ty jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek Jejich využití je krátkodobé a to pouze po dobu Vašeho setrvání na webových stránkách.
 • Analytické cookies - cookies, které slouží pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti.
 • Marketingové cookies – slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

9.2 Odmítnutí a blokování souborů cookies

Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

9.3 Využití dat společností Google

Pokud Vás zajímá, jak a k čemu využívá Google získaná data, přečtěte si více informací.

9.4 Remarketing

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na služby, o které jste již v minulosti návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč.

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018

Kontakty

Otevírací doba

Otevírací doba

Po – Pá: 10 – 18 hod.
So: 9 – 12 hod.

Objednat zkoušku online